જીવન અને કલાયાત્રા

05:30 PM

Gujarat Vishwakosh Bhavan, Shri Hiralal Bhagvati Sabhagrah, Ramesh Park ni Bajuma, Vishwakosh Marg, Usmanpura, Ahmedabad.

Open for all

2017-12-09 17:30:00 2017-12-09 00:00:00 Asia/Kolkata જીવન અને કલાયાત્રા

જીવન અને કલાયાત્રા (Jivan Ane Kalayatra) a talk by Anil Relia.

Gujarat Vishwakosh Bhavan, Shri Hiralal Bhagvati Sabhagrah, Ramesh Park ni Bajuma, Vishwakosh Marg, Usmanpura, Ahmedabad.

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

જીવન અને કલાયાત્રા (Jivan Ane Kalayatra) a talk by Anil Relia.
promotional