ગમી તે ગઝલ

06:00 PM - 08:00 PM

Antarim Hotel, Between Girish Coldrink and Xaviers Corner, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat 380009

Open for all

For more details please contact on: (079) 4038 0311

2017-07-22 18:00:00 2017-07-22 20:00:00 Asia/Kolkata ગમી તે ગઝલ

ગુજરાતી ગઝલ નાં નવાં આયામો ને માણવાનો અવસર ,
ગમી તે ગઝલ
અને પરંપરાના શાશ્વત દર્શન એટલે
ગમી તે ગઝલ .
આવો સાથે અષાઢી માહોલ માં ભીંજાય ને તરબતર થઇએ ,

સ્થળ : રેજેન્ટા સેન્ટ્રલ અંતરિમ હોટેલ, સેંટ ઝેવિર્સ કોલેજ કૅમ્પ્સ કોર્નરની બાજુમાં ,નવરંગપુરા,અમદાવાદ
સમય : સાંજે :૬ થી ૮

‘Gami Te Ghazal’
A Memento of an Ashadhi Evening
‘Gami Te Ghazal’ is an occasion to keep up with the latest trends in Gujarati ghazals. 
Consider it a showcase of the eternal tradition of ghazals.
Let’s get together and get drenched in the ambiance of the month of Asadh.

Source: Facebook

Antarim Hotel, Between Girish Coldrink and Xaviers Corner, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat 380009

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

ગુજરાતી ગઝલ નાં નવાં આયામો ને માણવાનો અવસર ,
ગમી તે ગઝલ
અને પરંપરાના શાશ્વત દર્શન એટલે
ગમી તે ગઝલ .
આવો સાથે અષાઢી માહોલ માં ભીંજાય ને તરબતર થઇએ ,

સ્થળ : રેજેન્ટા સેન્ટ્રલ અંતરિમ હોટેલ, સેંટ ઝેવિર્સ કોલેજ કૅમ્પ્સ કોર્નરની બાજુમાં ,નવરંગપુરા,અમદાવાદ
સમય : સાંજે :૬ થી ૮

‘Gami Te Ghazal’
A Memento of an Ashadhi Evening
‘Gami Te Ghazal’ is an occasion to keep up with the latest trends in Gujarati ghazals. 
Consider it a showcase of the eternal tradition of ghazals.
Let’s get together and get drenched in the ambiance of the month of Asadh.

Source: Facebook
promotional