દાદા-દાદીનો ઓટલો

10.00 AM - 11.30 AM

Parimal Garden, Vastrapur Garden, Vastrapur Goverment School, Himmatlal Park, Utamnagar Park - Maninagar, Bopal.

Open For All.

2019-07-14 10:00:00 2019-07-14 11:30:00 Asia/Kolkata દાદા-દાદીનો ઓટલો

તા.૧૪/૦૭/૨૦૧૯ને રવિવારે – ‘દાદા-દાદીનો ઓટલો’- સવારે ૧૦ થી ૧૧.૩૦

(દર મહિનાના બીજા અને ચોથા રવિવારે) @ પરિમલ ગાર્ડન, વસ્ત્રાપુર ગાર્ડન,વસ્ત્રાપુર સરકારી વસાહતની શાળામાં, હિમતલાલપાર્ક ગાર્ડન, ઉત્તમનગર ગાર્ડન- મણીનગર, બોપલ.

Parimal Garden, Vastrapur Garden, Vastrapur Goverment School, Himmatlal Park, Utamnagar Park - Maninagar, Bopal.

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

તા.૧૪/૦૭/૨૦૧૯ને રવિવારે – ‘દાદા-દાદીનો ઓટલો’- સવારે ૧૦ થી ૧૧.૩૦

(દર મહિનાના બીજા અને ચોથા રવિવારે) @ પરિમલ ગાર્ડન, વસ્ત્રાપુર ગાર્ડન,વસ્ત્રાપુર સરકારી વસાહતની શાળામાં, હિમતલાલપાર્ક ગાર્ડન, ઉત્તમનગર ગાર્ડન- મણીનગર, બોપલ.
promotional