HOMaGE

06:00 PM

CEE Auditorium Bodakdev, Ahmedabad - 380054

2018-07-22 18:00:00 2018-07-22 05:30:00 Asia/Kolkata HOMaGE

HOMaGE

(1) Students of Taalim Sanstha

(2) Rupanshi Kashyap – Kathak

Joby Joy – Tabla

Vanraj Shastri – Sarangi

Sani Shah – Vocals

Rohit Parihar – Pakhawaj

(3) Niraj Parikh – Vocal

Munjal Mehta – Tabla

(4) Shakir Khan – Sitar

Hiren Chate – Tabla

CEE Auditorium Bodakdev, Ahmedabad - 380054

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

HOMaGE

(1) Students of Taalim Sanstha

(2) Rupanshi Kashyap – Kathak

Joby Joy – Tabla

Vanraj Shastri – Sarangi

Sani Shah – Vocals

Rohit Parihar – Pakhawaj

(3) Niraj Parikh – Vocal

Munjal Mehta – Tabla

(4) Shakir Khan – Sitar

Hiren Chate – Tabla
promotional