09.00 PM - 12.00 AM

J. A Hall, Bhavans College, Khanpur, Ahmedabad.

Open For All.

2019-02-16 21:00:00 2019-02-16 00:00:00 Asia/Kolkata Antim Yudha

Gujarat Rajya Sangeet Natak Acedamy presents ‘Antim Yudha’

Writer – Shri Dhwanil Parikh

Director – Shri Aarjav Trivedi, Shrimati Khyati Trivedi.

J. A Hall, Bhavans College, Khanpur, Ahmedabad.

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

Gujarat Rajya Sangeet Natak Acedamy presents ‘Antim Yudha’

Writer – Shri Dhwanil Parikh

Director – Shri Aarjav Trivedi, Shrimati Khyati Trivedi.
promotional