Culture

 • Savouring the searing summer heat with poetry

  ભાવાનુકૂલ શબ્દો વડે તાઝગીભર્યાં ગીતો ગાતા આપણા ઉત્તમ કવિ ઉમાશંકર જોશીના એક કાવ્યનું સ્વરાંકન હિમાલી વ્યાસ નાયકના ભાવવાહી કંઠે અમર ભટ્ટના આલ્બમ ‘ગીતગંગોત્રી’માં છે. એનું રસપાન ગ્રીષ્મનું તાપમાન કંઇક સહ્ય બનાવે એવું છે. કાવ્યની ઊઘડતી પંક્તિઓ છે : લૂ, જરી…

 • Remembering the creative souls we lost in 2019

  As the year is coming to an end, we remember these creative personalities of eminence, from India, that are no more amongst us. The departing year took lives of many creative personalities—from literary geniuses, to cinema personalities to some of…

 • On International Museum Day explore Ahmedabad through its museums

  For art lovers. For the history buffs. For the anthropologists. For the science enthusiasts. For the conservationists. For the curious minds. These museums are for all. Tucked away in a bygone era, these lesser-known museums of Ahmedabad have some amazing…

 • Meet the Beloved Gujarati Poet Tushar Shukla

  The man behind much loved Gujarati songs like Puchhine thay nahi prem, Mann masti ane motor cycle, Bhaasha Mari Gujarati Chhe, O Rangrasiya and many more Shukla is gifted with the art of language.   આપણે એને સાચવી જાણીયે આપણને…

 • Dive and get pearls from Sitanshu Yashashchandra’s Vakhaar

  There is a novel Praveshak (Preamble) in a conversational form to Sitanshu Yashashchandra’s collection of poems Vakhaar (R.R.Sheth, 2009) with an audio CD in his voice. ‘When you enter the gate,’ the Lekhak tells the Adhipati, ‘the detector ought to…

 • Looking Back at the Life & Work of Subhash Shah

  Renowned dramatist Subhash Shah left for his heavenly abode on February 16, 2018, in Ahmedabad. This is the story of a man who looked upon all literature, art and life with undivided enthusiasm. The creative fraternity of Gujarat fondly remembers…

 • Fresh Face on the Gujarati Film Block : Decoding Dhruvin

  Dhruvin Shah’s ‘Superstar’, irrespective of its public acceptance, highlights the upsurge of Gujarati Cinema for attracting globally exposed minds to the regional fraternity. As we sat down at the Bistro, the mise-en-scene seemed ready for a candid conversation. And Dhruvin’s…

 • Fine Arts in Gujarat: A Novice’s surface guide

  Gujarat has had a very peculiar relationship with the arts, one that is based on curiosity, diversity and collective learning. The state altogether, since centuries now has developed its own aesthetic experience spanning visual arts, architecture and literature developing its…

 • Memoir : Remembering the Pagan of Modern Indian Art

  To Mani Da, With Love! Chapter 2 : The Artist KG often spoke of his learning from “Aban patua” (Abanindranath Tagore); “He taught me,” said KG, “to write an image, to picture a story.” This is many ways connects to…

 • This library in Ahmedabad is 159 years old

  Creative Yatra explores a little known library right in the middle of the hustle and bustle of Bhadra Plaza, called ‘Himabhai Institute’.   Lal Darwaja, the biggest hub for hawkers and patrons, where people flock as if everything is been sold…

 • Getting back to filming – a Heart to Heart talk with Nimesh Desai

  If he has returned to direct a film after 37 years, two things are clear: The Gujarati film industry holds promise, and, heavy traffic of recent releases spell the audience’s readiness to accept more. Acknowledged better as theatre veteran, 59-year-old…

 • Local Glocal: Emerging Art practices from Gujarat

  The ‘common’ makes for conversation, adaptation, adjustments – a constant barter of thoughts, devices and languages in a space of coexistence – the common is an evolving space. This is not to say that it is devoid of any sense…

 • Bhai Bhai SuperBhai

  It’s not every day that you come across someone who unhesitatingly admits he’s obese, that he doesn’t have a fancy crop, that he isn’t your typically smart or handsome rockstar. But, is a head turner still. Singer Arvind Vegda manages…

 • Ahmedabad Old city living: Layers within Layers.

  The living of old city in Ahmedabad can be perceived as a layered dense cluster within a cluster enchanted by communal engagement. Several layers of spaces richly facilitated by engagement and character when laid together shapes up a pol, a…

 • Ever had a meal in a bronze plate?!

  Hung on the walls or tastefully displayed on raised platforms, the minute you enter Shihor market, your eyes will only see hundreds and thousands of utensils made from Kaansa (bronze). Known for copper-ware and brass-ware, this town is situated in…

 • Narsinh Mehta – Remembering the legend

  Narsinh Mehta an ardent devotee of Lord Krishna continues to reside in our hearts even today, after 600 years. Such is the presence of souls like Narsinh Mehta. Being a pioneer of Gujarati bhakti (devotional) literature, Narsinh Mehta started his…

 • Discovering Umashankar Joshi

  It was not like every other day. I woke up late, maid didn’t turn up and car was punctured. Well, it didn’t end there. Later, I got stuck in a traffic jam. While cursing my luck and answering multiple calls…