મહાત્મા ગાંધી ડિજિટભ પેઢીની નજરે

05:00 PM - 07:00 PM

Karma Cafe, Navajivan, Ashram Road, Ahmedabad

Open for all

2017-06-15 17:00:00 2017-06-15 19:00:00 Asia/Kolkata મહાત્મા ગાંધી ડિજિટભ પેઢીની નજરે

Amdavad Book Club and Karma Foundation organising a Lecture/Talk on the subject “મહાત્મા ગાંધી ડિજિટભ પેઢીની નજરે (Mahatma Gandhi Digital Pedhini Najare)” on this Father’s Day.

Speaker: Ramesh Tanna

Host: Krunal Vohara

Karma Cafe, Navajivan, Ashram Road, Ahmedabad

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

Amdavad Book Club and Karma Foundation organising a Lecture/Talk on the subject “મહાત્મા ગાંધી ડિજિટભ પેઢીની નજરે (Mahatma Gandhi Digital Pedhini Najare)” on this Father’s Day.

Speaker: Ramesh Tanna

Host: Krunal Vohara
promotional