નવલકથા અને ધારાવાહિક લેખન વર્કશોપ

09.00 AM - 05.00 PM

Ahmedabad Management Association
Ahmedabad, India

Entry Fees: 1100 /- (ચા, નાસ્તો અને લંચ સાથે)

2020-03-01 09:00:00 2020-03-01 17:00:00 Asia/Kolkata નવલકથા અને ધારાવાહિક લેખન વર્કશોપ

નવલકથા અને ધારાવાહિક લેખન વર્કશોપ

 

Source : Facebook.

Ahmedabad Management Association
Ahmedabad, India

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

promotional