• પ્રાર્થના / prayer (અસત્યો માંહેથી પ્રભુ! પરમ સત્યે તું લઈ જા)

    Prayer by Nahnalal અસત્યો માંહેથી પ્રભુ! પરમ સત્યે તું લ‍ઈ જા, ઊંડા અંધારેથી, પ્રભુ! પરમ તેજે તું લઈ જા; મહામૃત્યુમાંથી, અમૃત સમીપે નાથ લ‍ઈ જા. તું-હીણો હું છું તો, તુજ દરસનાં દાન દ‍ઈ જા. પિતા! પેલો આઘે, જગત વીંટાતો સાગર…

  • મા – પિતા / maata – pita

    Poem by Dalpatram મા હતો હું સૂતો પારણે પૂત્ર નાનો રડું છેક તો રાખતું કોણ છાનો? મને દુ:ખી દેખી દુ:ખી કોણ થાતું? મહા હેતવાળી દયાળી જ મા, તું!   સૂકામાં સૂવાડે, ભીને પોઢી પોતે પીડા પાળું પંડે, તજે સ્વાદ તો તે…

  • This library in Ahmedabad is 159 years old

    Creative Yatra explores a little known library right in the middle of the hustle and bustle of Bhadra Plaza, called ‘Himabhai Institute’.   Lal Darwaja, the biggest hub for hawkers and patrons, where people flock as if everything is been sold…

Yatra Archives

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2016/05/Untitled-1-Copy.jpg This library in Ahmedabad is 159 years old

Creative Yatra explores a little known library right in the middle of the hustle and bustle of Bhadra Plaza, called ‘Himabhai Institute’.   Lal Darwaja, the biggest hub for hawkers and patrons, where people flock as if everything is been sold…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2016/06/02.jpg Fernandes Bridge – the most unique book market in Ahmedabad!

The street Fernandes Bridge connects readers with writers, students with publishers and curious beings with the age-old answers they’re looking for. The Chopda Bazaar of Fernandes Bridge is one of the oldest Book Markets in Ahmedabad that serves thousands of people…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2016/04/library.skecth-001-e1460358412631.jpg Discover one of the oldest libraries of Ahmedabad

The oldest library of Ahmedabad, Hazrat Pir Mohammad Shah Library, is blessed with quietness of the mosque that surrounds it. Ahmedabad has internationally carved its identity on the globe through the numerous mosques dotted across the city. The air confined…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2017/11/Raashi-Man-Mask.jpg In ‘Raashi Man’, we see glimpses of the magic that theatre is capable of

The nip in the air for a change was low and expectations were relatively high on the ground open to the sky at the young theatre writer-director Chintan Pandya’s residence for ‘a unique experience’ in the ‘environmental theatre’ format he…