• પ્રાર્થના / prayer (અસત્યો માંહેથી પ્રભુ! પરમ સત્યે તું લઈ જા)

    Prayer by Nahnalal અસત્યો માંહેથી પ્રભુ! પરમ સત્યે તું લ‍ઈ જા, ઊંડા અંધારેથી, પ્રભુ! પરમ તેજે તું લઈ જા; મહામૃત્યુમાંથી, અમૃત સમીપે નાથ લ‍ઈ જા. તું-હીણો હું છું તો, તુજ દરસનાં દાન દ‍ઈ જા. પિતા! પેલો આઘે, જગત વીંટાતો સાગર…

  • મા – પિતા / maata – pita

    Poem by Dalpatram મા હતો હું સૂતો પારણે પૂત્ર નાનો રડું છેક તો રાખતું કોણ છાનો? મને દુ:ખી દેખી દુ:ખી કોણ થાતું? મહા હેતવાળી દયાળી જ મા, તું!   સૂકામાં સૂવાડે, ભીને પોઢી પોતે પીડા પાળું પંડે, તજે સ્વાદ તો તે…

  • This library in Ahmedabad is 159 years old

    Creative Yatra explores a little known library right in the middle of the hustle and bustle of Bhadra Plaza, called ‘Himabhai Institute’.   Lal Darwaja, the biggest hub for hawkers and patrons, where people flock as if everything is been sold…

Yatra Archives

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2017/10/Amit-ambalal-9.jpg Meet the Ambalals as They Reminisce on Continuity and Change

We rendezvous with one of the foremost creative families in the city to find out what inspires a father and his sons to pursue their distinctive art and design. Mr Amit Ambalal, the patriarch of the renowned Ambalal family, is…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2016/06/02.jpg Fernandes Bridge – the most unique book market in Ahmedabad!

The street Fernandes Bridge connects readers with writers, students with publishers and curious beings with the age-old answers they’re looking for. The Chopda Bazaar of Fernandes Bridge is one of the oldest Book Markets in Ahmedabad that serves thousands of people…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2017/12/Mrinal-Pande-1.jpg The Fall of the Newspaper: Mrinal Pande on the Metamorphosis in Media

Veteran press personality Mrinal Pande discusses why newspapers are destined to perish at the hand of ePapers, lending insight into the challenges faced by today’s media. A person of bold beliefs can be instantly recognised by her speech and expressions.…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2018/07/National-Institute-of-Design-Come-Sit-1.jpg ‘Come sit’ on these chairs designed by NID students – each is inspired by a state of India

Graduate students of NID, Ahmedabad, have made 14 chairs inspired from India’s states –the boats of Kashmir, the tigers of Kaziranga, the architecture of Rajasthan, and more. ‘Come Sit’ at this exhibition at NID, until July 22. Pravinsinh Solanki with…