• કવિ સંમેલન મનનું ભોજન (સાત્વિક)

    સાત્ત્વિક ફુઉડ ફેસ્ટિવલ પ્રસંગે કવિ સંમેલન સૃષ્ટિ આયોજિત ‘ સાત્ત્વિક ફૂડ ફેસ્ટિવલ ‘ માં તન ના સ્વાદિષ્ટ ભોજન સાથે માણો કવિતાના સાત્ત્વિક શબ્દસ્વાદ થકી મનનું ભોજન જેમાં સુપ્રસિદ્ધ કવિઓ રજુ કરશે તેમની ઉત્તમ રચનાઓ કવિગણ રઘુવીર ચૌધરી માધવ રામાનુજ રાજેશ…

  • Sattvik – 16th Traditional Food Festival

    SATTVIK the festival to celebrate traditional nutritious food and associated knowledge systems was started fourteen years ago at the IIM-A, to provide market based incentives for conserving agro-biodiversity. Creation of demand for rarely or less cultivated nutritionally rich crops and…

  • Sattvik Food Festival 2017 in its 15th Year

    UNESCO recognizes Kumbh Mela in the list of Intangible Cultural Heritage during its 12th symposium at Jeju, South Korea. It was done after the inscription of Yoga and Nouroz in 2016, but the most remarkable achievement in the fields of culinary…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2016/01/355-x-527.jpg

promotional


Yatra Archives

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/08/A-Walk-with-Thambi-illustrated-by-Proiti-Roy-written-by-Lavanya-Karthik-Tulika-Books.jpg How Tulika Books is creating impact in children’s lives through picture books

A children’s book about a boy who feels like a girl. And about a child brought up by grandfathers. These are some of the stories published by Tulika Books, who have been making children’s picture books since 23 years. Little…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2020/04/Coffe.jpg Dalgona Coffee: A worldwide social media trend about home-made café experience

While the lockdown has ignited various trends on social media, one that has received a major global following is #DalgonaCoffee. With thousands of posts on its name, here’s all you need to know about the Dalgona Coffee wave. I first…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/10/article-on-renaissance-artists.jpg Leonardo, Michelangelo, Raphael and Donatello—Artists or Teenage Mutant Ninja Turtles characters?

Did you ever wonder where the Teenage Mutant Ninja Turtles’ characters got their names from? Well, your search is complete. Here is a brief introduction of the artists from whom the creators of TMNT took inspiration. Teenage mutant ninja turtles,…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/05/Dr-Yatin-Desai-Orthopaedic-surgeon.jpg The call of the mountains: orthopaedic Dr Yatin Desai’s advice on trekking

In this piece 64 year old Dr Yatin Desai, shares with CY his inspiring story of how to scale towering mountains with utmost ease and how this life adventure activity can shape human character and health. Chances are high that…