• સાગર અને શશી / Sagar ane shashi

    Poem by Kant   આજ, મહારાજ! જલ પર ઉદય જોઇને. ચંદ્રનો, હ્યદયમાં હર્ષ જામે, સ્નેહઘન, કુસુમવન, વિમલ પરિમલ ગહન, નિજ ગગન માંહી ઉત્કર્ષ પામે; પિતા! કાલના સર્વ સંતાપ શામે! નવલ રસ ધવલ તવ નેત્ર સામે, પિતા! કાલના સર્વ સંતાપ શામે!…

Yatra Archives

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/08/A-Walk-with-Thambi-illustrated-by-Proiti-Roy-written-by-Lavanya-Karthik-Tulika-Books.jpg How Tulika Books is creating impact in children’s lives through picture books

A children’s book about a boy who feels like a girl. And about a child brought up by grandfathers. These are some of the stories published by Tulika Books, who have been making children’s picture books since 23 years. Little…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2021/01/romeo-juliet-1.jpg Of youthful passion and star-crossed lovers on Shakespeare’s birthday

While the Globe is streaming free its second dramatic production Romeo and Juliet, today is 23rd April, the day William Shakespeare (1564-1616) is believed to have been born and died. One would seldom find a more spontaneous and intense expression…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/10/article-on-renaissance-artists.jpg Leonardo, Michelangelo, Raphael and Donatello—Artists or Teenage Mutant Ninja Turtles characters?

Did you ever wonder where the Teenage Mutant Ninja Turtles’ characters got their names from? Well, your search is complete. Here is a brief introduction of the artists from whom the creators of TMNT took inspiration. Teenage mutant ninja turtles,…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/05/Dr-Yatin-Desai-Orthopaedic-surgeon.jpg The call of the mountains: orthopaedic Dr Yatin Desai’s advice on trekking

In this piece 64 year old Dr Yatin Desai, shares with CY his inspiring story of how to scale towering mountains with utmost ease and how this life adventure activity can shape human character and health. Chances are high that…