• શાંતિ કરો! / Shanti Karo

  હે જીવનનાથ! હે….જીવનનાથ! શાંતિ કરો, અશાંતિ હરો….   વિશ્વને ખૂણે ખૂણેથી આર્તનાદ જાગતા, અન્નવસ્ત્રહીન કોટી કોટી પ્રાણ ત્યાગતા: દૈન્યદાસ્ય દુઃખથી દલિત અસંખ્ય માનવી, શોષણે  સદાય લીન અંધ શક્તિ દાનવી, શાંતિ કરો.   આ શું? અણુપરમાણું તોડ્યાં! ત્રાહિ! ત્રાહિ! હા….ય  એ…

 • જ્યાં જ્યાં નજર મ્હારી ઠરે / Jyan jyan nazar mari thare

  જ્યાં જ્યાં નજર મ્હારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની, આંસુ મહીં એ આંખથી યાદી ઝરે છે આપની! માશૂકોના ગાલની લાલી મહીં લાલી, અને જ્યાં જ્યાં ચમન જ્યાં જ્યાં ગુલો ત્યાં ત્યાં નિશાની આપની! જોઉં અહીં ત્યાં આવતી દરિયાવની મીઠી લહર,…

 • What Ahmedabad’s art world is doing in solitude

    ‘I could be bounded in a nutshell,’ Shakespeare’s Hamlet, a young man of uncommon sensibility, says, ‘and count myself a king of infinite space.’ The current lockdown with the need for social distancing provides us an opportunity to see…

 • Sada Sarvada Kavita

  Pradan Communication presents Sada Sarvada Kavita a litrature, poetry and talk event held at Gujarat Sahitya Parishad.

Yatra Archives

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/08/A-Walk-with-Thambi-illustrated-by-Proiti-Roy-written-by-Lavanya-Karthik-Tulika-Books.jpg How Tulika Books is creating impact in children’s lives through picture books

A children’s book about a boy who feels like a girl. And about a child brought up by grandfathers. These are some of the stories published by Tulika Books, who have been making children’s picture books since 23 years. Little…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2021/01/romeo-juliet-1.jpg Of youthful passion and star-crossed lovers on Shakespeare’s birthday

While the Globe is streaming free its second dramatic production Romeo and Juliet, today is 23rd April, the day William Shakespeare (1564-1616) is believed to have been born and died. One would seldom find a more spontaneous and intense expression…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/10/article-on-renaissance-artists.jpg Leonardo, Michelangelo, Raphael and Donatello—Artists or Teenage Mutant Ninja Turtles characters?

Did you ever wonder where the Teenage Mutant Ninja Turtles’ characters got their names from? Well, your search is complete. Here is a brief introduction of the artists from whom the creators of TMNT took inspiration. Teenage mutant ninja turtles,…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/05/Dr-Yatin-Desai-Orthopaedic-surgeon.jpg The call of the mountains: orthopaedic Dr Yatin Desai’s advice on trekking

In this piece 64 year old Dr Yatin Desai, shares with CY his inspiring story of how to scale towering mountains with utmost ease and how this life adventure activity can shape human character and health. Chances are high that…