• ભારતના બંધારણના મેગા લેક્ચર (મૌલિક સર દ્વારા)

    બિન સચિવાલય / GPSC 1/2 / સિ.ક્લાર્ક તથા અન્ય તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખાસ લેક્ચર. માત્ર ૬ દિવસના લેક્ચરમાં આખું બંધારણ યાદ રખાવવા અતિ વિશિષ્ટ રજૂઆત પરીક્ષા માં પુછાય શકે તેવી સંભવિત કલમો વિશે સચોટ માહિતી. પરીક્ષા પાસ કરવા માટે…

  • Exhibition of llustrated pages from The Constitution of India

    Satya Art Gallery welcomes you to an exhibition of the Art Works in the Constitution of India. Copyright remains with the Government of India. Did you know? – The Indian Constitution is the longest in the world with 448 articles…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2016/01/355-x-527.jpg

promotional


Yatra Archives

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/08/A-Walk-with-Thambi-illustrated-by-Proiti-Roy-written-by-Lavanya-Karthik-Tulika-Books.jpg How Tulika Books is creating impact in children’s lives through picture books

A children’s book about a boy who feels like a girl. And about a child brought up by grandfathers. These are some of the stories published by Tulika Books, who have been making children’s picture books since 23 years. Little…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2020/04/Coffe.jpg Dalgona Coffee: A worldwide social media trend about home-made café experience

While the lockdown has ignited various trends on social media, one that has received a major global following is #DalgonaCoffee. With thousands of posts on its name, here’s all you need to know about the Dalgona Coffee wave. I first…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/10/article-on-renaissance-artists.jpg Leonardo, Michelangelo, Raphael and Donatello—Artists or Teenage Mutant Ninja Turtles characters?

Did you ever wonder where the Teenage Mutant Ninja Turtles’ characters got their names from? Well, your search is complete. Here is a brief introduction of the artists from whom the creators of TMNT took inspiration. Teenage mutant ninja turtles,…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/05/Dr-Yatin-Desai-Orthopaedic-surgeon.jpg The call of the mountains: orthopaedic Dr Yatin Desai’s advice on trekking

In this piece 64 year old Dr Yatin Desai, shares with CY his inspiring story of how to scale towering mountains with utmost ease and how this life adventure activity can shape human character and health. Chances are high that…