નવલકથા અને ધારાવાહિક લેખન વર્કશોપ

09.00 AM - 05.00 PM

Ahmedabad Management Association
Ahmedabad, India

With Tickets – Rs. 1100/-

2020-03-01 09:00:00 2020-03-01 17:00:00 Asia/Kolkata નવલકથા અને ધારાવાહિક લેખન વર્કશોપ

નવલકથા અને ધારાવાહિક લેખન વર્કશોપ

Source : Facebook.

Ahmedabad Management Association
Ahmedabad, India

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

નવલકથા અને ધારાવાહિક લેખન વર્કશોપ

Source : Facebook.

promotional