• “તलબ” – A stage for Talk-ચીત

    “તलબ” – A stage for Talk-ચીત   ‘પંખ’ના નવા ઉપક્રમની પહેલી ઉડાન, રંગમ થિયેટર સાથે મળીને ‘પંખ’ શરૂ કરે છે… “તलબ” – A stage for Talk-ચીત આવો સાથે મળીને ઉજવીએ સાહિત્યને, સમાજને, ભાવવિશ્વને… “તलબ”માં પધારો કૈંક નવું, મજા આવે એવું,…

  • Yugdrashta – Umashankar Joshi

    On the occasion of the 108th birth anniversary of Lat. Shri Umashankar Jethalal Joshi, Om Communication is organising ‘Yugdrashta’ talk on Umashankar Joshi Na Jivan Vishay: Swati Joshi & Umashankar Joshi Ni KavyaSrishthi: Satish Vyas.

  • RARE GEMS

    RARE GEMS A musical recital of few ultimate Hindi-Gujarati songs-gazals of 1950’s to 1970’s. by Biren Purohit & Sangeeta Purohit. The music event ‘Rare Gems’ is organised by Bharatiya Vidya Bhavan’s Culture Academy & Centre for Arts, Ahmedabad.

Yatra Archives

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2017/01/vishwesh-desai-lower-res..jpg Literature and Candy Floss : Gujarat Literature Festival as experienced by teen author Vishwesh Desai

My experience at GLF was a marvelous one. The very fact that such a well-organized event, at such a large scale, was being held at one of my favourite places in my hometown – the sophisticated yet welcoming Kanoria Arts…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2016/10/final-instagram.jpg Your Daily Dose of Art: Instagram Accounts you must follow right now

Banksy Banksyis a revolution or should we call him a phenomenon? One of the leading front men of his generation, he has transformed what it means to work in the Public domain.Banksy’sartistic practice is characterized by the perceptive use of…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2018/03/Cover2.jpg This Travelling Exhibition on the ‘Death of Architecture’ Provokes You to Demand Better Cities and Places

13 architects from around India raise their voices in critique, mourn the dying city and reminisce about forgotten beauty in this first-of-its-kind exhibition.   When I heard that an exhibition called the ‘Death of Architecture’ was coming to Mumbai, I…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2016/06/music-instuments-final-01.jpg 7 Indian Musical Instruments that are on the verge of oblivion

“Hurrian Hymn No.6” is the oldest known written music piece, discovered so far. This origin of this piece dates back to 3400 years back in Bronze Age. It was engraved by Syrians on a clay slab. Even the origins of…