સર્જક એક ચહેરા અનેક – Jay Vasavada – Events in Ahmedabad

10:30 AM - 12:00 PM

Sahitya Sarita : A Literature Fest
L D College of Engineering, University Area, Navrangpura, Ahmedabad, India 380009

Open for all

2018-02-24 10:30:00 2018-02-24 12:00:00 Asia/Kolkata સર્જક એક ચહેરા અનેક - Jay Vasavada - Events in Ahmedabad

“સર્જક એક ચહેરા અનેક” by Jay Vasavada.
કલાકારોનાં જીવનની કેટલીક જાણી-અજાણી વાતો.. કેટલાક સત્યો જાણો જય વસાવડા સાથે!.
Register yourself for free sessions.

Source: Facebook

Sahitya Sarita : A Literature Fest
L D College of Engineering, University Area, Navrangpura, Ahmedabad, India 380009

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

“સર્જક એક ચહેરા અનેક” by Jay Vasavada.
કલાકારોનાં જીવનની કેટલીક જાણી-અજાણી વાતો.. કેટલાક સત્યો જાણો જય વસાવડા સાથે!.
Register yourself for free sessions.

Source: Facebook
promotional