સંગાથે સુખ શોધીએ ~ કડી ૬

09.00 AM - 10.30 AM

Kochrab Ashram, Ahmedabad
Kocharab Village, near paldi, Ahmedabad, Ahmedabad, India 380006.

Open For All.

2018-12-02 09:00:00 2018-12-02 10:30:00 Asia/Kolkata સંગાથે સુખ શોધીએ ~ કડી ૬

‘સંગાથે સુખ શોધીએ’ કાર્યક્રમ અંતર્ગત, મહાત્મા ગાંધી બાપૂ’ દ્વારા લિખિત અને કાકાસાહેબ કાલેલકર દ્વારા સંપાદિત પુસ્તક ‘અનાસક્તિ યોગ’ના પ્રથમ ત્રણ યોગનું આચમન કરીશું.

 

Source : Facebook.

Kochrab Ashram, Ahmedabad
Kocharab Village, near paldi, Ahmedabad, Ahmedabad, India 380006.

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

‘સંગાથે સુખ શોધીએ’ કાર્યક્રમ અંતર્ગત, મહાત્મા ગાંધી બાપૂ’ દ્વારા લિખિત અને કાકાસાહેબ કાલેલકર દ્વારા સંપાદિત પુસ્તક ‘અનાસક્તિ યોગ’ના પ્રથમ ત્રણ યોગનું આચમન કરીશું.

 

Source : Facebook.
promotional