શૈલેશ પારેખનું વ્યાખ્યાન: \’રવીન્દ્રવિદ્ અબુ સયીદ અય્યુબ\’

06.00 PM - 07.00 PM

Gujarat Sahitya Parishad, Ahmedabad.

Open For All.

2019-04-03 18:00:00 2019-04-03 19:00:00 Asia/Kolkata શૈલેશ પારેખનું વ્યાખ્યાન: \'રવીન્દ્રવિદ્ અબુ સયીદ અય્યુબ\'

રવીન્દ્ર સાહિત્યના પ્રખર અભ્યાસી એવી એક અલ્પજ્ઞાત અને બહુમુખી પ્રતિભાનો પરિચય.

Gujarat Sahitya Parishad, Ahmedabad.

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

રવીન્દ્ર સાહિત્યના પ્રખર અભ્યાસી એવી એક અલ્પજ્ઞાત અને બહુમુખી પ્રતિભાનો પરિચય.
promotional