મેહુલિયો આયો રે

07:30 PM - 09:30 PM

Bhavan's Cultural Academy and Centre for Arts, Bhavan's College Campus, Lady Vidya Gauri Nilkanth Marg, Nr. Rifle Club, Khanpur, Ahmedabad, India 380001

2018-06-29 19:30:00 2018-06-29 21:30:00 Asia/Kolkata મેહુલિયો આયો રે

માત્ર રુવાંડા ઊભા થાય એવા નજીવા વરસાદ થી માંડી અનરાધાર, મુશળધાર વરસાદની વાતે જે શ્રુંગાર રસ સાથે છેડી ને પ્રકૃતિ અને માનવ હૈયે મેહુલિયાના આગમન થી પ્રફુલિત થઇ જતા હોય છે એ વાતને ગીત, ગઝલના સહારે શાસ્ત્રીય નૃત્ય અને લોકનૃત્ય થકી જીવંત કરતો કાર્યક્રમ એટલે
મેહુલીયો આયો રે.

Source: Facebook

Bhavan's Cultural Academy and Centre for Arts, Bhavan's College Campus, Lady Vidya Gauri Nilkanth Marg, Nr. Rifle Club, Khanpur, Ahmedabad, India 380001

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

માત્ર રુવાંડા ઊભા થાય એવા નજીવા વરસાદ થી માંડી અનરાધાર, મુશળધાર વરસાદની વાતે જે શ્રુંગાર રસ સાથે છેડી ને પ્રકૃતિ અને માનવ હૈયે મેહુલિયાના આગમન થી પ્રફુલિત થઇ જતા હોય છે એ વાતને ગીત, ગઝલના સહારે શાસ્ત્રીય નૃત્ય અને લોકનૃત્ય થકી જીવંત કરતો કાર્યક્રમ એટલે
મેહુલીયો આયો રે.

Source: Facebook
promotional