મિસ્કીન ની મેહફીલ :: Events in Ahmedabad

04:30 PM - 05:30 PM

Sahitya Sarita : A Literature Fest
L D College of Engineering, University Area, Navrangpura, Ahmedabad, India 380009

Open for all

2018-02-24 16:30:00 2018-02-24 17:30:00 Asia/Kolkata મિસ્કીન ની મેહફીલ :: Events in Ahmedabad

હૈયે તો છું પણ હોઠેથી ભુલાઈ ગયેલો માણસ છું,
હું મારા ડાબે હાથે ક્યાંક મુકાઈ ગયેલો માણસ છું.
-રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

થોડી ગઝલો, થોડી વાતો આ ગમતા માણસ સાથે….

Source: Facebook

Sahitya Sarita : A Literature Fest
L D College of Engineering, University Area, Navrangpura, Ahmedabad, India 380009

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

હૈયે તો છું પણ હોઠેથી ભુલાઈ ગયેલો માણસ છું,
હું મારા ડાબે હાથે ક્યાંક મુકાઈ ગયેલો માણસ છું.
-રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

થોડી ગઝલો, થોડી વાતો આ ગમતા માણસ સાથે….

Source: Facebook
promotional