મારા દલડાં નો દરબાર – શ્રી યોગેશ ગઢવી

06:00 PM - 08:00 PM

Karma Cafe
Navajivan Trust, B/H Gujarat Vidyapith, Ashram Road, Ahmedabad, India 380014

Open for all

2018-04-14 18:00:00 2018-04-14 20:00:00 Asia/Kolkata મારા દલડાં નો દરબાર - શ્રી યોગેશ ગઢવી

મારા દલડાં નો દરબાર..લોક જીવનના વીણેલા મોતી નો આસ્વાદ – શ્રી યોગેશ ગઢવી.

Karma Cafe
Navajivan Trust, B/H Gujarat Vidyapith, Ashram Road, Ahmedabad, India 380014

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

મારા દલડાં નો દરબાર..લોક જીવનના વીણેલા મોતી નો આસ્વાદ – શ્રી યોગેશ ગઢવી.
promotional