માનું કંકુ

08:00 PM

Seth Chinubhai Chimanbhai Sabhagrah, HK College, Ashram Road, Ahmedabad

Open for all

2018-08-17 20:00:00 2018-08-17 05:30:00 Asia/Kolkata માનું કંકુ

Gujarat Vidhasabha Lalitkala Kendra and Rah Foundation organising.

માનું કંકુ – a celebration of gujarati poetry and culture.

Seth Chinubhai Chimanbhai Sabhagrah, HK College, Ashram Road, Ahmedabad

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

Gujarat Vidhasabha Lalitkala Kendra and Rah Foundation organising.

માનું કંકુ – a celebration of gujarati poetry and culture.
promotional