મનોવૈજ્ઞાનિક અભિગમ : કેટલીક સાહિત્યિક કૃતિઓના સંદભે

10:30 AM

Gujarat Sahitya Parishad, Ahmedabad

Open for all

2018-07-06 10:30:00 2018-07-06 05:30:00 Asia/Kolkata મનોવૈજ્ઞાનિક અભિગમ : કેટલીક સાહિત્યિક કૃતિઓના સંદભે

મનોવૈજ્ઞાનિક અભિગમ : કેટલીક સાહિત્યિક કૃતિઓના સંદભે

Speaker: Sitanshu Yashaschandra

Venue: Gujarat Sahitya Parishad

 

Gujarat Sahitya Parishad, Ahmedabad

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

મનોવૈજ્ઞાનિક અભિગમ : કેટલીક સાહિત્યિક કૃતિઓના સંદભે

Speaker: Sitanshu Yashaschandra

Venue: Gujarat Sahitya Parishad

 
promotional