ભારતના બંધારણના મેગા લેક્ચર (મૌલિક સર દ્વારા)

08.00 AM - 12.00 PM

Town Hall Ahmedabad, Near VS Hospital, Ahmedabad.

With Tickets – 700/- (For 6 Days)

Registration – Mobile : 8469501110, 8469601110

2019-08-17 08:00:00 2019-08-22 12:00:00 Asia/Kolkata ભારતના બંધારણના મેગા લેક્ચર (મૌલિક સર દ્વારા)

બિન સચિવાલય / GPSC 1/2 / સિ.ક્લાર્ક તથા અન્ય તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખાસ લેક્ચર.

માત્ર ૬ દિવસના લેક્ચરમાં આખું બંધારણ યાદ રખાવવા અતિ વિશિષ્ટ રજૂઆત

પરીક્ષા માં પુછાય શકે તેવી સંભવિત કલમો વિશે સચોટ માહિતી. પરીક્ષા પાસ કરવા માટે બધી જ કલમો ગોખવાની જરૂરત નથી.

પરીક્ષાની હાયર લેવલની તૈયારી માટે બંધારણનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ.

એક પણ પ્રશ્ન છૂટી ન જાય તે માટે બંધારણ નો સંપૂર્ણ અભ્યાસ.

કન્સેપ્ચ્યુઅલ પ્રશ્નો ની તૈયારી માટે બંધારણ ની વિશેષ સમજણ શક્તિ

બંધારણ નો અનુ: 370 ને રદ કરવા અને તેનાં પરનાં સંસદીય પ્રસ્તાવ નો વિશેષ અભ્યાસ.
Source: Facebook.

Town Hall Ahmedabad, Near VS Hospital, Ahmedabad.

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

બિન સચિવાલય / GPSC 1/2 / સિ.ક્લાર્ક તથા અન્ય તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખાસ લેક્ચર.

માત્ર ૬ દિવસના લેક્ચરમાં આખું બંધારણ યાદ રખાવવા અતિ વિશિષ્ટ રજૂઆત

પરીક્ષા માં પુછાય શકે તેવી સંભવિત કલમો વિશે સચોટ માહિતી. પરીક્ષા પાસ કરવા માટે બધી જ કલમો ગોખવાની જરૂરત નથી.

પરીક્ષાની હાયર લેવલની તૈયારી માટે બંધારણનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ.

એક પણ પ્રશ્ન છૂટી ન જાય તે માટે બંધારણ નો સંપૂર્ણ અભ્યાસ.

કન્સેપ્ચ્યુઅલ પ્રશ્નો ની તૈયારી માટે બંધારણ ની વિશેષ સમજણ શક્તિ

બંધારણ નો અનુ: 370 ને રદ કરવા અને તેનાં પરનાં સંસદીય પ્રસ્તાવ નો વિશેષ અભ્યાસ.
Source: Facebook.
promotional