બાળસાહિત્ય શનિસભા – 20th July, 2019

10.00 AM

ચિત્રકૂટ ફ્લેટ્સ,
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની સામે, આશ્રમ રોડ .

Open For All.

2019-07-20 10:00:00 2019-07-20 00:00:00 Asia/Kolkata બાળસાહિત્ય શનિસભા - 20th July, 2019

‘બાળસાહિત્ય શનિસભા’- સવારે ૧૦.૦૦ થી @ vms , ચિત્રકૂટ ફ્લેટ્સ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની સામે, આશ્રમ રોડ

ચિત્રકૂટ ફ્લેટ્સ,
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની સામે, આશ્રમ રોડ .

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

‘બાળસાહિત્ય શનિસભા’- સવારે ૧૦.૦૦ થી @ vms , ચિત્રકૂટ ફ્લેટ્સ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની સામે, આશ્રમ રોડ
promotional