પુસ્તક લોકાર્પણ

02.00 PM - 05.00 PM

Gujarat Vidyapith Road, Gujarat Vidyapith, Navjivan, Ahmedabad 380014, India

Open For All.

2018-12-18 14:00:00 2018-12-18 17:00:00 Asia/Kolkata પુસ્તક લોકાર્પણ

‘ગાંધી અને અનસ્પીકેબલ’ : સત્યનો અંતિમ પ્રયોગ

આ પુસ્તકનું લોકાર્પણ મૂળ લેખક જેમ્સ ડગ્લાસ અને
તેમના જીવનસાથી શેલીની હાજરીમાં થશે.

 

Source : Facebook

Gujarat Vidyapith Road, Gujarat Vidyapith, Navjivan, Ahmedabad 380014, India

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

‘ગાંધી અને અનસ્પીકેબલ’ : સત્યનો અંતિમ પ્રયોગ

આ પુસ્તકનું લોકાર્પણ મૂળ લેખક જેમ્સ ડગ્લાસ અને
તેમના જીવનસાથી શેલીની હાજરીમાં થશે.

 

Source : Facebook
promotional