તારી મારી વાત – A Gujarati Play

08:30 PM - 11:30 PM

Ouroboros - Art Hub "Blackbox Theatre"
203, Sheetalvarsha complex, oppo. PC jewellers, Shivranjani crossroads, Ahmedabad, India 380015

With tickets

Offline tickets are available at Venue & you can make your payment through Paytm on following number: 7096001122

2017-12-24 20:30:00 2017-12-24 23:30:00 Asia/Kolkata તારી મારી વાત - A Gujarati Play

Root Of Art
The makers of hit Gujarati music video songs like ‘Nishabd’ and ‘Aasman Ne Adi Laiye’
Also, Vijay Tendulkar’s ‘Massage – The Play’.
Now Coming Up with a very interesting content, youth can connect.

એટલે અંકલ-આંટી અને દાદા-દાદી…
ક્યારેક તમારી ગણતરી પણ યુથના આ ટોળા માં થઇ હતી…
તારી મારી વાત…
એટલે કોની વાત?
મારી?
હા, મારી તો છે જ…
કદાચ તારી પણ છે…
ના…ના… કદાચ તારી જ છે…
વિચારતા હશોને શું?
તો, આવો… કદાચ તમારા વિચારોને શબ્દો મળશે…
food for your thoughts

Ouroboros - Art Hub "Blackbox Theatre"
203, Sheetalvarsha complex, oppo. PC jewellers, Shivranjani crossroads, Ahmedabad, India 380015

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

Root Of Art
The makers of hit Gujarati music video songs like ‘Nishabd’ and ‘Aasman Ne Adi Laiye’
Also, Vijay Tendulkar’s ‘Massage – The Play’.
Now Coming Up with a very interesting content, youth can connect.

એટલે અંકલ-આંટી અને દાદા-દાદી…
ક્યારેક તમારી ગણતરી પણ યુથના આ ટોળા માં થઇ હતી…
તારી મારી વાત…
એટલે કોની વાત?
મારી?
હા, મારી તો છે જ…
કદાચ તારી પણ છે…
ના…ના… કદાચ તારી જ છે…
વિચારતા હશોને શું?
તો, આવો… કદાચ તમારા વિચારોને શબ્દો મળશે…
food for your thoughts
promotional