જીવનચિત્રણા પુસ્તક લોકાર્પણ કાર્યક્રમ

05.00 PM - 08.00 PM

Gajjar Hall
Law Garden, Ahmedabad, India 380006.

Open For All.

2019-03-17 17:00:00 2019-03-17 20:00:00 Asia/Kolkata જીવનચિત્રણા પુસ્તક લોકાર્પણ કાર્યક્રમ

Book Launching Ceremony.

જીવનચિત્રણા પુસ્તક લોકાર્પણ કાર્યક્રમ

 

Source: Facebook

 

Gajjar Hall
Law Garden, Ahmedabad, India 380006.

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

Book Launching Ceremony.

જીવનચિત્રણા પુસ્તક લોકાર્પણ કાર્યક્રમ

 

Source: Facebook

 
promotional