ગોઠડી – 20th July, 2019

04.30 PM

વાસણા ગ્રંથમંદિર અને વાંચનાલય
Vasna Library, Ahmedabad.

Open For All.

2019-07-20 16:30:00 2019-07-20 00:00:00 Asia/Kolkata ગોઠડી - 20th July, 2019

‘ગોઠડી’ – સાંજે ૪.૩૦ થી વાસણા ગ્રંથમંદિર અને વાંચનાલય ખાતે

(શ્રી યશવન્ત મહેતા – યુવાનો અને વાંચન વિષય પર ગોઠડી કરશે)

વાસણા ગ્રંથમંદિર અને વાંચનાલય
Vasna Library, Ahmedabad.

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

‘ગોઠડી’ – સાંજે ૪.૩૦ થી વાસણા ગ્રંથમંદિર અને વાંચનાલય ખાતે

(શ્રી યશવન્ત મહેતા – યુવાનો અને વાંચન વિષય પર ગોઠડી કરશે)
promotional