ગુજરાતી સાહિત્યમાં “દલિત સાહિત્ય” – Events in Ahmedabad

06:00 PM - 08:00 PM

Karma Cafe
Navajivan Trust, B/H Gujarat Vidyapith, Ashram Road, Ahmedabad, India 380014

Open for all

2018-02-24 18:00:00 2018-02-24 20:00:00 Asia/Kolkata ગુજરાતી સાહિત્યમાં "દલિત સાહિત્ય" - Events in Ahmedabad

ગુજરાતી સાહિત્યમાં “દલિત સાહિત્ય”

આપ સૌને પધારવા વિનંતી છે.
આ વક્તવ્યનો લ્હાવો લેવાનું ચૂકશો નહિ.

Source: Facebook

Karma Cafe
Navajivan Trust, B/H Gujarat Vidyapith, Ashram Road, Ahmedabad, India 380014

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

ગુજરાતી સાહિત્યમાં “દલિત સાહિત્ય”

આપ સૌને પધારવા વિનંતી છે.
આ વક્તવ્યનો લ્હાવો લેવાનું ચૂકશો નહિ.

Source: Facebook
promotional