કાવ્યસંગ્રહ વિમોચન સમારોહ – Kavya Sangrah Samaroh

06:00 PM - 08:00 PM

Navajivan Trust, Beside Gujarat Vidhyapith, Ashram Road, Ahmedabad

Open for all

 

2018-07-08 18:00:00 2018-07-08 20:00:00 Asia/Kolkata કાવ્યસંગ્રહ વિમોચન સમારોહ - Kavya Sangrah Samaroh

કાવ્યસંગ્રહ વિમોચન સમારોહ (Kavya Sangrah Samaroh) an Anthology Release Ceremony at Navajivan Trust, Ahmedabad.

Navajivan Trust, Beside Gujarat Vidhyapith, Ashram Road, Ahmedabad

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

કાવ્યસંગ્રહ વિમોચન સમારોહ (Kavya Sangrah Samaroh) an Anthology Release Ceremony at Navajivan Trust, Ahmedabad.
promotional