કલ્પનામૃત્યુ – એક નાટક

07.00 PM - 10.30 PM

Ouroboros - Art Hub "Blackbox Theatre"
203, Sheetalvarsha complex, oppo. PC jwellers, Shivranjani cross roads, Ahmedabad, India 380015.

With Tickets.

2019-01-12 19:00:00 2019-01-12 22:30:00 Asia/Kolkata કલ્પનામૃત્યુ - એક નાટક

ગુજરાતી સાહિત્યનું અમૂલ્ય અને અદ્વિતીય રત્ન એટ્લે કે ઝવેરચંદ મેઘાણીના લઘુવાર્તા સંગ્રહ “જેલ ઓફિસની બારી ” પર આધારિત નાટક “કલ્પનામૃત્યુ”.

લેખક: ઝવેરચંદ મેઘાણી
દિગ્દર્શન :- ઋષિ દવે
સહાયક દિગ્દર્શન : – ધારેશ શુક્લ
નિર્માણ સહાય :- જેનીશ ભટ્ટ
વાર્તા સંપાદન અને નાટ્ય રૂપાંતર:- વિરાજ ગિરિ ગૌસ્વામી

 

Source : Facebook.

Ouroboros - Art Hub "Blackbox Theatre"
203, Sheetalvarsha complex, oppo. PC jwellers, Shivranjani cross roads, Ahmedabad, India 380015.

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

ગુજરાતી સાહિત્યનું અમૂલ્ય અને અદ્વિતીય રત્ન એટ્લે કે ઝવેરચંદ મેઘાણીના લઘુવાર્તા સંગ્રહ “જેલ ઓફિસની બારી ” પર આધારિત નાટક “કલ્પનામૃત્યુ”.

લેખક: ઝવેરચંદ મેઘાણી
દિગ્દર્શન :- ઋષિ દવે
સહાયક દિગ્દર્શન : – ધારેશ શુક્લ
નિર્માણ સહાય :- જેનીશ ભટ્ટ
વાર્તા સંપાદન અને નાટ્ય રૂપાંતર:- વિરાજ ગિરિ ગૌસ્વામી

 

Source : Facebook.
promotional