ઈર્શાદ

01.30 PM - 03.30 PM

Cafe Skryf- Read. Play. Eat
F 1 Prasad Tower Near Nehrunagar Cross Roads,, Ahmedabad, India 380015

Open For All.

2020-02-02 13:30:00 2020-02-02 15:30:00 Asia/Kolkata ઈર્શાદ

A POETRY EVENT : ફક્ત ગુજરાતી ભાષા માટે

02 ફેબ્રુઆરી 2020, રવિવાર
બપોરે 01.30 થી 03.30

Source : Facebook.

Cafe Skryf- Read. Play. Eat
F 1 Prasad Tower Near Nehrunagar Cross Roads,, Ahmedabad, India 380015

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

A POETRY EVENT : ફક્ત ગુજરાતી ભાષા માટે

02 ફેબ્રુઆરી 2020, રવિવાર
બપોરે 01.30 થી 03.30

Source : Facebook.
promotional