આડોશી v/s પાડોશી – લવ લાગણી અને લોચા નું ત્રિવેણી સંગમ

09:30 PM

Thakorebhai Desai Hall, Law Garden, Ahmedabad

For ticket bookings contact ‭
8980706414‬

2018-07-07 21:30:00 2018-07-07 00:00:00 Asia/Kolkata આડોશી v/s પાડોશી - લવ લાગણી અને લોચા નું ત્રિવેણી સંગમ

સુપ્રસિદ્ધ ગુજરાતી નાટ્યલેખક વિનોદ સરવૈયા લેખિત નાટક

આડોશી v/s પાડોશી – લવ લાગણી અને લોચા નું ત્રિવેણી સંગમ

Thakorebhai Desai Hall, Law Garden, Ahmedabad

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

સુપ્રસિદ્ધ ગુજરાતી નાટ્યલેખક વિનોદ સરવૈયા લેખિત નાટક

આડોશી v/s પાડોશી – લવ લાગણી અને લોચા નું ત્રિવેણી સંગમ
promotional