અહો જીવનમંય ! અહો રંગમંય !

05:30 PM

Gujarat Vishwakosh Bhavan, Shri Hiralal Bhgwati SabhaGrah, Ramesh Park Ni Bajuma, Vishwakosh Marg, Usmanpura, Ahmedabad

Open for all

2018-06-06 17:30:00 2018-06-06 05:30:00 Asia/Kolkata અહો જીવનમંય ! અહો રંગમંય !

Gujarat Vishwakosh Trust organises a talk by Shri Archan Trivedi on the subject અહો જીવનમંય ! અહો રંગમંય !

Gujarat Vishwakosh Bhavan, Shri Hiralal Bhgwati SabhaGrah, Ramesh Park Ni Bajuma, Vishwakosh Marg, Usmanpura, Ahmedabad

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

Gujarat Vishwakosh Trust organises a talk by Shri Archan Trivedi on the subject અહો જીવનમંય ! અહો રંગમંય !
promotional